محمود سازگاری اردکانی  محمود سازگاری اردکانی  دانشکده علوم انسانی
 سرپرست گروه جغرافیا  استادیار
 32357500 (035) داخلی 315  32353004 (035)
 sazegari haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات