محسن سرداری زارچی  محسن سرداری زارچی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی کامپیوتر  استادیار
 32357500 (035) داخلی 302  32353004 (035)
 sardari haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات