مصطفی علیزاده  مصطفی علیزاده  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی مواد  استادیار
 32357500 (035)  32353004 (035)
 m.alizadeh haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات