جعفر نوری  جعفر نوری  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  استادیار
 32357500 (035) داخلی 305  32353004 (035)
 j.nouri haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات