علی محمد میرجلیلی  علی محمد میرجلیلی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه علوم قرآن و حدیث  دانشیار
 32357500 (035) داخلی 311  32353004 (035)
 almirjalili haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات

سوابق تحصیلی

1. ديپلم علوم تجربي
2. کارشناسی الهيات و معارف اسلامي/ حوزه علميه قم
3. کارشناسی ارشد مدرسي الهيات و معارف اسلامي/  دانشگاه قم
4. دكتري  الهيات و معارف اسلامي‌(گرايش علوم قرآن و حديث) / دانشگاه قم

توسط : almirjalili | تاریخ : 1395/09/17 | نظرات

سوابق پژوهشی

الف) تأليف کتاب‌هاي:
1. «امام علي(ع) و زمامداران» که از سال 1377 تاکنون سه بار به طبع رسيده است. قم، انتشارات وثوق. ضمنا اين کتاب توسط حوزه علميه قم به عنوان کتاب برگزيده حوزه (رتبه سوم) در رشته تاريخ اسلام شناخته شده است.
2. «وافي، مباني و روش هاي فقه الحديث در آن» چاپ توسط كنگره علمي پژوهشي و بين المللي فيض كاشاني، تهران، آبان 1387.
3. «تأثير قرآن در پيدايش و پيشرفت علوم ادبي» چاپ توسط انتشارات بوستان كتاب قم، 1389. اين كتاب رتبه دوم را در نوزدهمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم (تهران/ 1390) بدست آورد.
4. «روش و مباني فقه الحديث» چاپ توسّط انتشارات دانشگاه يزد، 1390.
5. «وطن دوستي از ديدگاه اسلام»، چاپ توسّط انتشارات دانشگاه يزد، 1392. (مؤلف دوم)
6. «روش فهم و نقد حدیث از ديدگاه شيخ حر عاملي»چاپ توسط  انتشارات دانشگاه آيت الله حائري ميبد، 1394.
7. اسرار تربیتی نماز، نشر جمال قم، 1394.

ب) مقالات چاپ شده يا پذيرش شده:
 مقالات علمي- پژوهشي
1. بازخواني نارسايي اضطراب حديث، مجله علمي پژوهشي حديث پژوهي، ش اول، دانشگاه كاشان، بهار و تابستان 1388.
2. سيري در كتاب الوافي، مجله علمي پژوهشي علوم حديث، ش47، دانشكده علوم حديث، قم، بهار 1387.
3. بررسي ‌سير نگارش ‌احاديث شيعه، مجله علمي پژوهشي شيعه شناسي، ش21، قم، مؤسسه شيعه شناسي، بهار 1387.
4. «منابع فقه الحديث از ديدگاه فيض كاشاني در كتاب وافي» مجله علمي پژوهشي بحوث الحديث، تركيه، ش 2، 2009 م.
5. «علل الحديث» مجله علمي پژوهشي حديث پژوهي، دانشگاه كاشان، ش6، 1390.
6. «تاثير قرآن بر زبان عربي» مجله علمي پژوهشي كتاب قيم، دانشگاه يزد، ش2، 1390.
7. «حب وطن از ديدگاه قرآن و حديث» مجله علمي پژوهشي كتاب قيم، دانشگاه يزد، ش5، بهار 1391.
8. «تحليلی بر ديدگاه تفسيری قرآن به قرآن علّامه طباطبايی (ره)» مجله علمي پژوهشي كتاب قيم، دانشگاه يزد، ش7، پاييز و زمستان 1391.
9. «مباني فهم حديث از ديدگاه شيخ حر عاملي در كتاب الفوائد الطوسيه»، مجله علمي پژوهشي مطالعات قرآن و حديث، دانشگاه امام صادق (ع)، شماره 12، تابستان 1392.
10. «لزوم توجه به اثبات متن حديث قبل از ورود به فقه الحديث از ديدگاه شيخ حر عاملي در كتاب الفوائد الطوسيه»، مجله علمي پژوهشي حديث پژوهي، شماره 11، دانشگاه كاشان، بهار و تابستان 1393.
11. موانع فهم متون حديثي، پذيرش توسط مجله علمي پژوهشي شيعه شناسي.
12. بررسي تطبيقي سيماي فرعون در قرآن و عهد قديم، پذيرش توسط مجله علمي پژوهشي الهيات تطبيقي، دانشگاه اصفهان، بهار و تابستان 1393.
13. عوامل مؤثر در حمايت از کار، توليد و سرمايه مسلمين از ديدگاه قرآن و حديث، مجله علمي پژوهشي كتاب قيم، دانشگاه يزد، پاييز و زمستان 1392.
14. قواميت شوهر بر زن از ديدگاه قرآن و حديث، مجله علمي پژوهشي كتاب قيم، دانشگاه يزد، پاييز و زمستان 1393 .
15. شاخصه‌هاي اقتصادي تمدن اسلامي با بهره‌گيري از آموزه‌هاي قرآني، هشتمين همايش بين‌المللي پژوهش‌هاي قرآني، 1393، تهران، دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم. (طبق تأييديه وزارت علوم داراي امتياز پژوهشي است).
16. روابط معناشناختی شاهد و امام در تقابل عمده تصوری دنیا و آخرت، فصلنامه مطالعات قرآنی، دوره 7، شماره 27، پاییز 1395

مقالات علمي ترويجي
1. بررسي رويكرد سهروردي و ملاصدرا به تناسخ، چاپ توسط مجله علمي ترويجي معارف عقلي، شماره 29، پاييز و زمستان 1393
2. اهداف توليد از ديدگاه قرآن و حديث، پذيرش توسط مجله علمي ترويجي قرآن و علم.
3. اولويت‌هاي توليد از ديدگاه قرآن و حديث، پذيرش توسط مجله علمي ترويجي قرآن و علم.
4. مقاله «فيض پرچم دار حديث» پذيرش توسط مجله علمي ترويجي تحقيقات اسلامي.
5. تأثيرپذيري امام خميني ره از الگوي نظارتي امام علي‌ عليه السلام بر كارگزاران، دوفصلنامه اسلام و پژوهش های مدیریتی،سال پنجم، شماره دوم، پياپي 12، بهار و تابستان 1395
  
ساير مقالات
1) «روش حديث نگاري فيض در وافي» مجله رهنمون، ويژه نامه كنگره علمي پژوشي و بين المللي فيض كاشاني، تهران، آبان 1387.
2) «درخشش اسلام از سيماي چهارمين شهيد محراب»، مجموعه مقالات كنگره بزرگداشت شهيد محراب حضرت آيت الله صدوقي (دانشگاه يزد)، 1387.
3) «اصول صحيح تغذيه از ديدگاه قرآن، سنّت و طب»، مجموعه مقالات همايش قرآن و طب (دانشگاه پزشكي شهيد صدوقي يزد) 1388.
4) «نقش نماز در اخوت اسلامي و تعاون اجتماعي»، مجموعه مقالات همايش نقش نماز در تكامل معنوي انسان  (دانشگاه يزد) 1388.
5) مقاله: «يادي از متفکر بزرگ،علامه طباطبائي» نشريه مهر دانشگاه يزد، ش 66 ،اذر 1381.
6) مقاله: «رمضان ماه ميزباني خداوند » نشريه مهر دانشگاه يزد، ش 76 ، مرداد 1383.
7) مقاله: «حج و قرباني » نشريه مهر دانشگاه يزد، ش 78 ، آذر .1383
8) مقاله:« ملاصدرا و افکار فلسفي او »  نشريه مهر دانشگاه يزد، ش 80 ، فروردين 1384.

اجراي طرح پژوهشي
مجري طرح پژوهشي اسرار تربيتي نماز، دانشگاه يزد، 1388-1390.

توسط : almirjalili | تاریخ : 1395/09/17 | نظرات

سوابق آموزشی

سابقه آموزشي
تدريس علوم اسلامي و بويژه تفسير قرآن و علوم قرآني از سال 1375 تا كنون در دانشگاه‌هاي يزد، آيت الله حائري، امام حسين و حوزه‌هاي علميه قم، يزد و ميبد
راهنمايي يا مشاوره پايان نامه‌هاي فراوان در حوزه علميه، دانشگاه يزد و غيره، نظير

 استاد راهنماي پايان نامه هاي
1. پلوراليسم ديني از ديدگاه قرآن و حديث. دانشگاه يزد، دانشكده الهيات ميبد، 1389.
2. طغيان انسان از ديدگاه قرآن و حديث. دانشگاه يزد، دانشكده الهيات ميبد، 1389.
3. طبع قلب از ديدگاه قرآن و روايات. دانشگاه يزد، دانشكده الهيات ميبد، 1389.
4. حب وطن از ديدگاه قرآن و سنت. دانشگاه يزد، دانشكده الهيات ميبد، 1389.
5. ارتجاع از منظر قرآن و سنت. دانشگاه يزد، دانشكده الهيات ميبد، 1390.
6. بررسي مبنايي و محتوايي جدال احسن در قرآن. دانشگاه پيام نور، 1389.
7. بررسي پاسخ‌هاي ‌ارائه ‌شده‌ به‌ شبهه تحريف قرآن. دانشگاه پيام نور، 1389.

 استاد مشاور پايان نامه هاي
1. حرمت داري با الهام از قرآن، دانشگاه يزد، دانشكده الهيات ميبد، 1389.
2. بررسي تفسير علي بن ابراهيم قمي. دانشگاه يزد، دانشكده الهيات ميبد، 1389.
3. نقش زنادقه در جعل حديث. دانشگاه يزد، دانشكده الهيات ميبد، 1389.
4. شيوايي پرسشهاي قرآني (ترجمه و تحقيق بخش اول كتاب " التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الحكيم). دانشگاه يزد، دانشكده الهيات ميبد، 1389.
5. بررسي ارتباط آيات سوره توبه. دانشگاه يزد، دانشكده الهيات ميبد، 1389.
6. پژوهشي پيرامون جنود الله از منظر قرآن و روايات. دانشگاه يزد، دانشكده الهيات ميبد، 1390.

توسط : almirjalili | تاریخ : 1395/09/17 | نظرات

سوابق اجرایی

1. مدير گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه يزد (سه دوره)
2. معاون آموزشي دانشكده الهيات دانشگاه يزد (سه سال)
3. مدير مسئول نشريه علمي پژوهشي كتاب قيم (از دانشگاه يزد). از سال 1389 تا كنون
4. مدير انتشارات دانشگاه آيت الله حائري ميبد. ادامه دارد.
5. رئيس دانشكده الهيات دانشگاه آيت الله حائري (از سال 1393 تا كنون)
6. عضو هيأت تحريريه نشريه علمي پژوهشي كتاب قيم (از دانشگاه يزد).
7. عضو هيأت تحريريه نشريه مطالعات قرآني و روايي (از دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين).
8. معاون پژوهشي دانشكده الهيات ميبد از سال 1390تا 1393.

توسط : almirjalili | تاریخ : 1395/09/17 | نظرات

فعالیت‌های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی

1. امام جماعت نماز مغرب و عشاء در مسجد جامع شهر شاهديه از سال 1380 تا كنون.
2. سخنران مذهبي از سال  1362  تا كنون.
3. امام جماعت نماز ظهر در دانشكده الهيات ميبد از سال 1381 تا كنون.
4. مفسّر قرآن در جلسات تفسير جوانان شاهديه در شبهاي جمعه از سال 1380.
5. روحاني سفر زيارتي مكه و عتبات عاليات از 1382 تا كنون
6. راه‌اندازي بانك اطلاعاتي و رايانه‌اي علوم اسلامي در دانشكده الهيات ميبد.

توسط : almirjalili | تاریخ : 1395/09/17 | نظرات

كسب افتخارات علمی

1. رتبه اول حوزه علميه قم در پايه ششم و دريافت لوح تقدير و جايزه از حضرت امام خميني ره/ 1367.
2. عضو هيأت علمي نمونه دانشگاه يزد و دريافت لوح تقدير از رئيس دانشگاه يزد/ 1385.
3. پژوهشگر نمونه دانشگاه يزد و دريافت لوح تقدير از رئيس دانشگاه يزد/ 1388.
4. احراز رتبه سوم دومين همايش كتب برگزيده حوزه علميه قم/ 1379.
5. پژوهشگر برتر دهمين دوره معرفي پژوهش‌هاي برتر استان يزد/ 1386.
6. كسب رتبه دوم آثار برتر قرآن پژوهي در حوزه مطالعات علوم قرآني در نوزدهمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم (1390) به جهت تأليف كتاب "تأثير قرآن در پيدايش و پيشرفت علوم ادبي".
7. پژوهشگر نمونه دانشگاه آيت الله حائري و دريافت لوح تقدير از رئيس دانشگاه، ‌1392.

توسط : almirjalili | تاریخ : 1395/09/17 | نظرات