محمد زارعی محمودآبادی  محمد زارعی محمودآبادی  دانشکده علوم انسانی
 سرپرست گروه مدیریت (مالی-صنعتی)  استادیار
 32357500 (035) داخلی 305  32353004 (035)
 zarei.m haeri.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar - ResearchGate
مهدی فیض پور  مهدی فیض پور  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی مواد  استادیار
 32357500 (035) داخلی 305  32353004 (035)
 feizpour haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
حسین محبی  حسین محبی  دانشکده علوم انسانی
 گروه مدیریت صنعتی  استادیار
 32357500 (035) داخلی 305  32353004 (035)
 h.mohebbi haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
جعفر نوری  جعفر نوری  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  استادیار
 32357500 (035) داخلی 305  32353004 (035)
 j.nouri haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
حسین اسلامی  حسین اسلامی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی پزشکی  استادیار
 32357500 (035) داخلی 305  32353004 (035)
 heslami haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
فخرالسادات علوی  فخرالسادات علوی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه فلسفه و حکمت اسلامی  استادیار
 32357500 (035) داخلی 305  32353004 (035)
 f.alavi haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
حمید بابایی میبدی  حمید بابایی میبدی  دانشکده علوم انسانی
  گروه مدیریت صنعتی  استادیار
 32357500 (035) داخلی 305  32353004 (035)
 babaei haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
محمدعلی صحتی  محمدعلی صحتی  دانشکده فنی و مهندسی
 مدیر گروه مهندسی کامپیوتر  استادیار
 32357500 (035) داخلی 302  32353004 (035)
 masehati haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
عباس کلانتری خلیل آباد  عباس کلانتری خلیل آباد  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه فقه و حقوق اسلامی  دانشیار
 32357500 (035) داخلی 212  32353004 (035)
 abkalantari haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
خدیجه جهانبانی اردکانی  خدیجه جهانبانی اردکانی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی صنایع  استادیار
 32357500 (035) داخلی 309  32353004 (035)
 jahanbani haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
محمد میرابی  محمد میرابی  دانشکده فنی و مهندسی
 مدیر گروه مهندسی صنایع  استادیار
 32357500 (035) داخلی 303  32353004 (035)
 mirabi haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
 نجمه نشاط  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی صنایع  استادیار
 32357500 (035) داخلی 309  32353004 (035)
 neshat haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
حمید حمیدیان  حمید حمیدیان  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه علوم قرآن و حدیث  استادیار
 32357500 (035) داخلی 304  32353004 (035)
 hamidiyan haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
احمد زارع زردینی  احمد زارع زردینی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه علوم قرآن و حدیث  استادیار
 32357500 (035) داخلی 313  32353004 (035)
 zare haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
کمال صحرائی اردکانی  کمال صحرائی اردکانی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه علوم قرآن و حدیث  استادیار
 32357500 (035) داخلی 315  32353004 (035)
 sahraei haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
علی محمد میرجلیلی  علی محمد میرجلیلی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه علوم قرآن و حدیث  دانشیار
 32357500 (035) داخلی 311  32353004 (035)
 almirjalili haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
عباسعلی آرامی اردکانی  عباسعلی آرامی اردکانی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه فلسفه و حکمت اسلامی  مربی
 32357500 (035)  32353004 (035)
 arami haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
محمدحسین دهقانی محمودآبادی  محمدحسین دهقانی محمودآبادی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه فلسفه و حکمت اسلامی  استادیار
 32357500 (035) داخلی 304  32353004 (035)
 dehghani.m haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
سیدحسین عظیمی دخت شورکی  سیدحسین عظیمی دخت شورکی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه فلسفه و حکمت اسلامی  استادیار
 32357500 (035) داخلی 305  32353004 (035)
 s.h.azimidokht haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
علیرضا فاخرزاد  علیرضا فاخرزاد  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه فلسفه و حکمت اسلامی  استادیار
 32357500 (035) داخلی 201  32353004 (035)
 a_fakherzad haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
محسن مروی نام بغدادآبادی  محسن مروی نام بغدادآبادی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه فلسفه و حکمت اسلامی  استادیار
 32357500 (035)  32353004 (035)
 marvinam haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
شهاب الدین وحیدی مهرجردی  شهاب الدین وحیدی مهرجردی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه فلسفه و حکمت اسلامی  استادیار
 32357500 (035)  32353004 (035)
 vahidi haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
نجف یزدانی  نجف یزدانی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 مدیر گروه فلسفه و حکمت اسلامی  استادیار
 32357500 (035)  32353004 (035)
 yazdani haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
نصرالله جعفری خسروآبادی  نصراله جعفری خسروآبادی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه فقه و حقوق اسلامی  استادیار
 32357500 (035)  32353004 (035)
 jafari haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
حمید روستائی صدرآبادی  حمید روستائی صدرآبادی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه فقه و حقوق اسلامی  استادیار
 32357500 (035) داخلی 315  32353004 (035)
 rostaei haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
محمود سازگاری اردکانی  محمود سازگاری اردکانی  دانشکده علوم انسانی
 سرپرست گروه جغرافیا  استادیار
 32357500 (035) داخلی 315  32353004 (035)
 sazegari haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
سیداحمد میرخلیلی  سیداحمد میرخلیلی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 سرپرست گروه دروس عمومی(سرویسی)  استادیار
 32357500 (035) داخلی 314  32353004 (035)
 mirkhalili haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
نفیسه متولی زاده نائینی  نفیسه متولی زاده نائینی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه فقه و حقوق اسلامی  استادیار
 32357500 (035) داخلی 110  32353004 (035)
 motavallizade haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
علی آزادی نژاد  علی آزادی نژاد  دانشکده علوم انسانی
 مدیر گروه علوم اقتصادی  استادیار
 32357500 (035) داخلی 307  32353004 (035)
 azadinejad haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
محمدحسین عبدالرحیمیان  محمدحسین عبدالرحیمیان  دانشکده علوم انسانی
 گروه علوم اقتصادی  مربی
 32357500 (035)  32353004 (035)
 abdalrahimiyan haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
شهناز حجتی نجف آبادی  شهناز حجتی نجف آبادی  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  استادیار
 32357500 (035) داخلی 309  32353004 (035)
 hojati haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
محمدحسین دهقانی فیروزآبادی  محمدحسین دهقانی فیروزآبادی  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  استادیار
 32357500 (035) داخلی 306  32353004 (035)
 dehghani haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
منصور طرفداری  منصور طرفداری  دانشکده علوم انسانی
 مدیر گروه ایرانشناسی  استادیار
 32357500 (035) داخلی 301  32353004 (035)
 tarafdari haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
سامان قاسمی فیروزآبادی  سامان قاسمی فیروزآبادی  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  استادیار
 32357500 (035) داخلی 308  32353004 (035)
 ghasemi haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
بهزاد کریمی  بهزاد کریمی  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  استادیار
 32357500 (035) داخلی 308  32353004 (035)
 karimi haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
محمدرضا ملک ثابت  محمدرضا ملک ثابت  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  مربی
 32357500 (035)  32353004 (035)
 maleksabet haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
سیدمحمد موسوی بفروئی  سیدمحمد موسوی بفروئی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 مدیر گروه علوم قرآن و حدیث  استادیار
 32357500 (035) داخلی 310  32353004 (035)
 muosavi haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
اردوان ارژنگ  اردوان ارژنگ  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی  دانشیار
 32357500 (035)  32353004 (035)
 arzhang haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
حسن زارعی محمود آبادی  حسن زارعی محمود آبادی  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  استادیار
 32357500 (035) داخلی 305  32353004 (035)
 h.zareei haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
محسن سرداری زارچی  محسن سرداری زارچی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی کامپیوتر  استادیار
 32357500 (035) داخلی 302  32353004 (035)
 sardari haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
یحیی میرحسینی  یحیی میرحسینی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه علوم قرآن و حدیث  استادیار
 32357500 (035)  32353004 (035)
 mirhoseini haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
مجتبی انصاری  مجتبی انصاری  دانشکده فنی و مهندسی
 سرپرست گروه مهندسی پزشکی  استادیار
 32357500 (035)  32353004 (035)
 ansari haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
هادی پورمحمدی  هادی پورمحمدی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی کامپیوتر  استادیار
 32357500 (035)  32353004 (035)
 pormohamadi haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
سعیده مؤیدفر  سعیده مؤیدفر  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  استادیار
 32357500 (035) داخلی 309  32353004 (035)
 moayedfar haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
زهره دهقان پور  زهره دهقان پور  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  استادیار
 32357500 (035) داخلی 309  32353004 (035)
 dehghanpour haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات