محمدحسین عبدالرحیمیان  محمدحسین عبدالرحیمیان  دانشکده علوم انسانی
 گروه علوم اقتصادی  مربی
 32357500 (035)  32353004 (035)
 abdalrahimiyan haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات