محمود سازگاری اردکانی محمود سازگاری اردکانی سرپرست گروه دانشجویان شاهد و ایثارگر
32357500 (035) داخلی 315 32353004 (035)
sazegari haeri.ac.ir ساختمان مرکزی