محمود سازگاری اردکانی  دکترسیداحمد میرخلیلی رئیس گروه دانشجویان شاهد و ایثارگر
32357500 (035) داخلی 314 32353004 (035)
mirkhalili @haeri.ac.ir ساختمان مرکزی