مهدی صفری مهدی صفری سرپرست حراست
32357500 (035) داخلی 204 32354744 (035)
safari haeri.ac.ir ساختمان مرکزی