واحد مربوطه نام و نام خانوادگی شماره داخلی
آموزش خانم پورمیرافضلی 101
آموزش آقای اسلامی 102
آموزش آقای حامد محمودیان 103
رفاه دانشجویی آقای احمدیان 104
معاون آموزشی و پزوهشی آقای دکتر دهقانی فیروزآبادی 107
مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی خانم دکتر متولی زاده 110
معاون دانشجویی آقای دکتر فاخرزاد 201
دفتر رئیس دانشگاه خانم کارگر 202
دفتر مجله قیم خانم هاشمی 203
مدیر فرهنگی آقای کریمی 204
امور عمومی آقای محسن امامی 205
مدیر امور اداری آقای ثواقبی 209
تدارکات آقایان دهقانی ، ملک زاده 210
مدیر برنامه و بودجه آقای رضاپور 211
کارشناسان مالی آقایان مهدی امامی ، رضائی 213
روابط عمومی و امور بین الملل خانم جمشیدی 214
معاون اداری و مالی آقای دکتر عظیمی دخت 220
مدیر گروه ایرانشناسی آقای دکتر طرفداری 301
مدیر گروه کامپیوتر آقای دکتر صحتی 302
دانشکده علوم انسانی آقایان آرامی و دهقانی محمودی آبادی و دکتر یزدانی 305
معاون آموزشی و پژوهشی آقای دکتر دهقانی فیروزآبادی 306
مدیر گروه اقتصاد آقای دکتر آزادی نژاد 307
دانشکده های فنی و مهندسی و علوم انسانی خانم ها دکتر نشاط، خانم دکتر جهانبانی، خانم دکترحجتی 309
رئیس دانشکده الهیات آقای دکتر میرجلیلی 311
مدیر گروه علوم قرآن و حدیث آقای دکتر زارع زردینی 313
مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی آقای دکتر میرخلیلی 314
دانشکده الهیات و معارف اسلامی آقایان دکتر صحرائی و دکتر سازگاری و دکتر روستائی 315
فناوری اطلاعات آقای خلیلی 400
انتشارات آقای ابراهیمی 408
کتابخانه خانم رحیمی 410