سیدحسین عظیمی دخت شورکی سیدحسین عظیمی دخت شورکی معاون اداری و مالی
32357500 (035) داخلی 220 32353004 (035)
s.h.azimidokht haeri.ac.ir ساختمان مرکزی