علی اکبر کریمی زارچی علی اکبر کریمی زارچی مدیر امور فرهنگی و اجتماعی
32357500 (035) داخلی 205 32353004 (035)
alikarimi haeri.ac.ir ساختمان مرکزی