احمد زارع زردینی  احمد زارع زردینی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه علوم قرآن و حدیث  استادیار
 32357500 (035) داخلی 313  32353004 (035)
 zare haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات