دانشکده گروه آموزشی رشته/گرایش مقطع تحصیلی
دانشکده الهیات و معارف اسلامی فقه و حقوق اسلامی فقه و حقوق کارشناسی
  دانشکده   گروه آموزشی   رشته/گرایش   مقطع تحصیلی
دانشکده الهیات و معارف اسلامی فقه و حقوق اسلامی فقه و حقوق جزا کارشناسی ارشد، دکترا
  دانشکده   گروه آموزشی   رشته/گرایش   مقطع تحصیلی
دانشکده الهیات و معارف اسلامی فقه و حقوق اسلامی فقه و حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
  دانشکده   گروه آموزشی   رشته/گرایش   مقطع تحصیلی
دانشکده الهیات و معارف اسلامی علوم قرآن و حدیث علوم قرآن و حدیث کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا
  دانشکده   گروه آموزشی   رشته/گرایش   مقطع تحصیلی
دانشکده الهیات و معارف اسلامی علوم قرآن و حدیث تفسیر علوم قرآن کارشناسی ارشد
  دانشکده   گروه آموزشی   رشته/گرایش   مقطع تحصیلی
دانشکده الهیات و معارف اسلامی علوم قرآن و حدیث علوم و معارف نهج البلاغه دکترا
  دانشکده   گروه آموزشی   رشته/گرایش   مقطع تحصیلی
دانشکده الهیات و معارف اسلامی فلسفه و حکمت اسلامی فلسفه و حکمت اسلامی کارشناسی ارشد
  دانشکده   گروه آموزشی   رشته/گرایش   مقطع تحصیلی
دانشکده الهیات و معارف اسلامی فلسفه و حکمت اسلامی شیعه شناسی کارشناسی ارشد