سیداحمد میرخلیلی  سیداحمد میرخلیلی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 سرپرست گروه دروس عمومی(سرویسی)  استادیار
 32357500 (035) داخلی 314  32353004 (035)
 mirkhalili haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات