حمید حمیدیان  حمید حمیدیان  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه علوم قرآن و حدیث  استادیار
 32357500 (035) داخلی 304  32353004 (035)
 hamidiyan haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
احمد زارع زردینی  احمد زارع زردینی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 مدیر گروه علوم قرآن و حدیث  استادیار
 32357500 (035) داخلی 313  32353004 (035)
 zare haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
کمال صحرائی اردکانی  کمال صحرائی اردکانی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه علوم قرآن و حدیث  استادیار
 32357500 (035) داخلی 315  32353004 (035)
 sahraei haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
علی محمد میرجلیلی  علی محمد میرجلیلی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه علوم قرآن و حدیث  دانشیار
 32357500 (035) داخلی 311  32353004 (035)
 almirjalili haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
عباسعلی آرامی اردکانی  عباسعلی آرامی اردکانی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه فلسفه و حکمت اسلامی  مربی
 32357500 (035)  32353004 (035)
 arami haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
محمدحسین دهقانی محمودآبادی  محمدحسین دهقانی محمودآبادی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه فلسفه و حکمت اسلامی  مربی
 32357500 (035) داخلی 304  32353004 (035)
 dehghani.m haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
سیدحسین عظیمی دخت شورکی  سیدحسین عظیمی دخت شورکی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه فلسفه و حکمت اسلامی  استادیار
 32357500 (035) داخلی 305  32353004 (035)
 s.h.azimidokht haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
علیرضا فاخرزاد  علیرضا فاخرزاد  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه فلسفه و حکمت اسلامی  استادیار
 32357500 (035) داخلی 201  32353004 (035)
 a_fakherzad haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
محسن مروی نام بغدادآبادی  محسن مروی نام بغدادآبادی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه فلسفه و حکمت اسلامی  استادیار
 32357500 (035)  32353004 (035)
 marvinam haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
شهاب الدین وحیدی مهرجردی  شهاب الدین وحیدی مهرجردی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه فلسفه و حکمت اسلامی  استادیار
 32357500 (035)  32353004 (035)
 vahidi haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
نجف یزدانی  نجف یزدانی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 سرپرست گروه فلسفه و حکمت اسلامی  استادیار
 32357500 (035)  32353004 (035)
 yazdani haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
نصرالله جعفری خسروآبادی  نصراله جعفری خسروآبادی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه فقه و حقوق اسلامی  استادیار
 32357500 (035)  32353004 (035)
 jafari haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
حمید روستائی صدرآبادی  حمید روستائی صدرآبادی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه فقه و حقوق اسلامی  استادیار
 32357500 (035) داخلی 315  32353004 (035)
 rostaei haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
محمود سازگاری اردکانی  محمود سازگاری اردکانی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه فقه و حقوق اسلامی  استادیار
 32357500 (035) داخلی 315  32353004 (035)
 sazegari haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
عباس کلانتری خلیل آباد  عباس کلانتری خلیل آباد  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه فقه و حقوق اسلامی  دانشیار
 32357500 (035) داخلی 212  32353004 (035)
 abkalantari haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
سیداحمد میرخلیلی  سیداحمد میرخلیلی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 مدیر گروه فقه و حقوق اسلامی  استادیار
 32357500 (035) داخلی 314  32353004 (035)
 mirkhalili haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
نفیسه متولی زاده نائینی  نفیسه متولی زاده نائینی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه فقه و حقوق اسلامی  استادیار
 32357500 (035) داخلی 110  32353004 (035)
 motavallizade haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
سیدمحمد موسوی بفروئی  سیدمحمد موسوی بفروئی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه علوم قرآن و حدیث  استادیار
 32357500 (035) داخلی 310  32353004 (035)
 muosavi haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
اردوان ارژنگ  اردوان ارژنگ  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه فقه و حقوق اسلامی  استادیار
 32357500 (035)  32353004 (035)
 arjang haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
یحیی میرحسینی  یحیی میرحسینی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه علوم قرآن و حدیث  استادیار
 32357500 (035)  32353004 (035)
 mirhoseyni haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات