حمید حمیدیان  حمید حمیدیان  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه علوم قرآن و حدیث  استادیار
 32357500 (035) داخلی 304  32353004 (035)
 hamidiyan haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
احمد زارع زردینی  احمد زارع زردینی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه علوم قرآن و حدیث  استادیار
 32357500 (035) داخلی 313  32353004 (035)
 zare haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
کمال صحرائی اردکانی  کمال صحرائی اردکانی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه علوم قرآن و حدیث  استادیار
 32357500 (035) داخلی 315  32353004 (035)
 sahraei haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
علی محمد میرجلیلی  علی محمد میرجلیلی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه علوم قرآن و حدیث  دانشیار
 32357500 (035) داخلی 311  32353004 (035)
 almirjalili haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
عباسعلی آرامی اردکانی  عباسعلی آرامی اردکانی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه فلسفه و حکمت اسلامی  مربی
 32357500 (035)  32353004 (035)
 arami haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
محمدحسین دهقانی محمودآبادی  محمدحسین دهقانی محمودآبادی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه فلسفه و حکمت اسلامی  مربی
 32357500 (035) داخلی 304  32353004 (035)
 dehghani.m haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
سیدحسین عظیمی دخت شورکی  سیدحسین عظیمی دخت شورکی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه فلسفه و حکمت اسلامی  استادیار
 32357500 (035) داخلی 305  32353004 (035)
 s.h.azimidokht haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
علیرضا فاخرزاد  علیرضا فاخرزاد  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه فلسفه و حکمت اسلامی  استادیار
 32357500 (035) داخلی 201  32353004 (035)
 a_fakherzad haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
محسن مروی نام بغدادآبادی  محسن مروی نام بغدادآبادی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه فلسفه و حکمت اسلامی  استادیار
 32357500 (035)  32353004 (035)
 marvinam haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
شهاب الدین وحیدی مهرجردی  شهاب الدین وحیدی مهرجردی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه فلسفه و حکمت اسلامی  استادیار
 32357500 (035)  32353004 (035)
 vahidi haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
نجف یزدانی  نجف یزدانی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 سرپرست گروه فلسفه و حکمت اسلامی  استادیار
 32357500 (035)  32353004 (035)
 yazdani haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
نصرالله جعفری خسروآبادی  نصراله جعفری خسروآبادی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه فقه و حقوق اسلامی  استادیار
 32357500 (035)  32353004 (035)
 jafari haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
حمید روستائی صدرآبادی  حمید روستائی صدرآبادی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه فقه و حقوق اسلامی  استادیار
 32357500 (035) داخلی 315  32353004 (035)
 rostaei haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
محمود سازگاری اردکانی  محمود سازگاری اردکانی  دانشکده علوم انسانی
 سرپرست گروه جغرافیا  استادیار
 32357500 (035) داخلی 315  32353004 (035)
 sazegari haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
عباس کلانتری خلیل آباد  عباس کلانتری خلیل آباد  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه فقه و حقوق اسلامی  دانشیار
 32357500 (035) داخلی 212  32353004 (035)
 abkalantari haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
سیداحمد میرخلیلی  سیداحمد میرخلیلی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 سرپرست گروه دروس عمومی(سرویسی)  استادیار
 32357500 (035) داخلی 314  32353004 (035)
 mirkhalili haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
نفیسه متولی زاده نائینی  نفیسه متولی زاده نائینی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه فقه و حقوق اسلامی  استادیار
 32357500 (035) داخلی 110  32353004 (035)
 motavallizade haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
سیدمحمد موسوی بفروئی  سیدمحمد موسوی بفروئی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 مدیر گروه علوم قرآن و حدیث  استادیار
 32357500 (035) داخلی 310  32353004 (035)
 muosavi haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
اردوان ارژنگ  اردوان ارژنگ  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی  استادیار
 32357500 (035)  32353004 (035)
 arzhang haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
یحیی میرحسینی  یحیی میرحسینی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه علوم قرآن و حدیث  استادیار
 32357500 (035)  32353004 (035)
 mirhoseyni haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات