محمد زارعی محمودآبادی  محمد زارعی محمودآبادی  دانشکده علوم انسانی
 سرپرست گروه مدیریت مالی  استادیار
 32357500 (035) داخلی 305  32353004 (035)
 zarei.m haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات