دانشکده   گروه آموزشی   رشته/گرایش   مقطع تحصیلی
دانشکده علوم انسانی علوم اقتصادی اقتصاد نظری کارشناسی
  دانشکده   گروه آموزشی   رشته/گرایش   مقطع تحصیلی
دانشکده علوم انسانی علوم اقتصادی مدیریت مالی کارشناسی
  دانشکده   گروه آموزشی   رشته/گرایش   مقطع تحصیلی
دانشکده علوم انسانی ایرانشناسی ایرانشناسی کارشناسی
  دانشکده   گروه آموزشی   رشته/گرایش   مقطع تحصیلی
دانشکده علوم انسانی ایرانشناسی فرهنگ مردم، آداب و رسوم و میراث فرهنگی کارشناسی ارشد
  دانشکده   گروه آموزشی   رشته/گرایش   مقطع تحصیلی
دانشکده علوم انسانی ایرانشناسی تاریخ ایران اسلامی کارشناسی ارشد