علی آزادی نژاد  علی آزادی نژاد  دانشکده علوم انسانی
 مدیر گروه علوم اقتصادی  استادیار
 32357500 (035) داخلی 307  32353004 (035)
 azadinejad haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
محمدحسین عبدالرحیمیان  محمدحسین عبدالرحیمیان  دانشکده علوم انسانی
 گروه علوم اقتصادی  مربی
 32357500 (035)  32353004 (035)
 abdalrahimiyan haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
شهناز حجتی نجف آبادی  شهناز حجتی نجف آبادی  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  استادیار
 32357500 (035) داخلی 309  32353004 (035)
 hojati haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
محمدحسین دهقانی فیروزآبادی  محمدحسین دهقانی فیروزآبادی  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  استادیار
 32357500 (035) داخلی 306  32353004 (035)
 dehghani haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
منصور طرفداری  منصور طرفداری  دانشکده علوم انسانی
 مدیر گروه ایرانشناسی  استادیار
 32357500 (035) داخلی 301  32353004 (035)
 tarafdari haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
سامان قاسمی فیروزآبادی  سامان قاسمی فیروزآبادی  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  استادیار
 32357500 (035) داخلی 308  32353004 (035)
 ghasemi haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
بهزاد کریمی  بهزاد کریمی  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  استادیار
 32357500 (035) داخلی 308  32353004 (035)
 karimi haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
محمدرضا ملک ثابت  محمدرضا ملک ثابت  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  مربی
 32357500 (035)  32353004 (035)
 maleksabet haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
حسن زارعی محمود آبادی  حسن زارعی محمود آبادی  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  استادیار
 32357500 (035) داخلی 305  32353004 (035)
 h.zareei haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات