علی آزادی نژاد  علی آزادی نژاد  دانشکده علوم انسانی
 مدیر گروه علوم اقتصادی  استادیار
 32357500 (035) داخلی 307  32353004 (035)
 azadinejad haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات