محمد میرابی  محمد میرابی  دانشکده فنی و مهندسی
 مدیر گروه مهندسی صنایع  استادیار
 32357500 (035) داخلی 303  32353004 (035)
 mirabi haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات