دانشکده   گروه آموزشی   رشته/گرایش   مقطع تحصیلی
دانشکده فنی و مهندسی مهندسی صنایع مهندسی صنایع کارشناسی
  دانشکده   گروه آموزشی   رشته/گرایش   مقطع تحصیلی
دانشکده فنی و مهندسی مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر کارشناسی
  دانشکده   گروه آموزشی   رشته/گرایش   مقطع تحصیلی
دانشکده فنی و مهندسی مهندسی کامپیوتر مهندسی فناوری اطلاعات کارشناسی