محمدعلی صحتی  محمدعلی صحتی  دانشکده فنی و مهندسی
 مدیر گروه مهندسی کامپیوتر  استادیار
 32357500 (035) داخلی 302  32353004 (035)
 masehati haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
خدیجه جهانبانی اردکانی  خدیجه جهانبانی اردکانی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی صنایع  استادیار
 32357500 (035) داخلی 309  32353004 (035)
 jahanbani haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
محمد میرابی  محمد میرابی  دانشکده فنی و مهندسی
 مدیر گروه مهندسی صنایع  استادیار
 32357500 (035) داخلی 303  32353004 (035)
 mirabi haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
 نجمه نشاط  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی صنایع  استادیار
 32357500 (035) داخلی 309  32353004 (035)
 neshat haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
محسن سرداری زارچی  محسن سرداری زارچی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی کامپیوتر  استادیار
 32357500 (035) داخلی 302  32353004 (035)
 sardari haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
مجتبی انصاری  مجتبی انصاری  دانشکده فنی و مهندسی
 سرپرست گروه مهندسی پزشکی  استادیار
 32357500 (035)  32353004 (035)
 ansari haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
هادی پورمحمدی  هادی پورمحمدی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی کامپیوتر  استادیار
 32357500 (035)  32353004 (035)
 pormohamadi haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
حسین اسلامی  حسین اسلامی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی پزشکی  استادیار
 32357500 (035) داخلی 305  32353004 (035)
 heslami haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات
مهدی فیض پور  مهدی فیض پور  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی پزشکی  استادیار
 32357500 (035) داخلی 305  32353004 (035)
 feizpour haeri.ac.ir  صفحه شخصی
 محل درج منبع الکترونیکی مقالات