شهاب الدین وحیدی مهرجردی شهاب الدین وحیدی مهرجردی مدیر امور پژوهشی و فناوری
32357500 (035) داخلی 208 32353004 (035)
vahidi haeri.ac.ir ساختمان مرکزی
محمدطاهر خلیلی محمدطاهر خلیلی مسئول انفورماتیک
32357500 (035) داخلی 400 32353004 (035)
khalilitaher haeri.ac.ir ساختمان مرکزی
هاشمی خانم هاشمی کارشناس مجله قیم
32357500 (035) داخلی 203 32353004 (035)
ketabeghayyem haeri.ac.ir ساختمان مرکزی
محمدی نیا خانم محمدی نیا کارشناس پژوهشی
32357500 (035) داخلی 203 32353004 (035)
mohamadiniya haeri.ac.ir ساختمان مرکزی