شهاب الدین وحیدی مهرجردی شهاب الدین وحیدی مهرجردی مدیر امور پژوهشی و فناوری
32357500 (035) داخلی 208 32353004 (035)
vahidi haeri.ac.ir ساختمان مرکزی