حمیده رحیمی حمیده رحیمی رئیس کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی
32357500 (035) داخلی 410 32353004 (035)
rahimi haeri.ac.ir ساختمان آموزش