مرکز استعدادهای درخشان
تربیت سرمایه های انسانی متعهد و متخصص و فراهم نمودن زمینه جذب، هدایت و شکوفایی نخبگان و استعدادهای برتر، یکی از مهمترین راهبردهای ترسیم شده در اسناد بالادستی کشور مانند سند چشم انداز 1404 و نقشه جامع علمی کشور است.
با توجه به رسالت ذاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در این راستا و با عنایت به محوریت دانشجو به عنوان یکی از ارکان نظام آموزش عالی، لازم است تدوین قوانین و مقررات بهینه، کارآمد و بهره گیری از این قوانین به منظور تسهیل و حمایت از این سرمایه های ارزشمند مورد توجه و عنایت ویژه قرار گیرد.
لذا سعی بر آن شده تا در این صفحه کلیه آیین نامه ها و اطلاعیه های مرتبط ، به منظور آشنا نمودن استعدادهای برتر و دانشجویان ممتاز با قوانین و تسهیلات اعطایی به واجدین شرایط ارائه گردد.